Financial Conferences

Profesjonalna obsługa konferencji!

 

REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ V FINANCIAL CONFERENCES

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.vfconferences.pl

  w zakładce "Konferencje i Warsztaty" a następnie odesłanie go na adres Organizatora: biuro@vfconferences.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie zgodnie z otrzymaną fakturą VAT.

 2. Koszt uczestnictwa w Szkoleniu uzależniony jest od terminu zgłoszenia udziału

  w Szkoleniu.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe udostępnione uczestnikom na firmowym pendrive z logo V Financial Conferences, przerwy kawowe, lunch oraz imienne certyfikaty potwierdzające udział w Szkoleniu.

 4. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora: biuro@vfconferences.pl

 5. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem i przyjęciem zgłoszenia.

 6. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Szkoleń jest V Financial Conferences z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Powstańców 21, 07-410 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenia odbywają się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.vfconferences.pl w zakładce "Konferencje i Warsztaty" i przesłanie go na adres e-mail Organizatora: biuro@vfconferences.pl

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez wypełnienienie i przesłanie formularza do Organizatora zgłasza uczestnika/uczestników na Szkolenie a następnie dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury VAT.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszona/e przez Zgłaszającego, która ma prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, a w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, programu, lokalizacji i prowadzących Szkolenie.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą VAT należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazanego.

 2. Rezygnacji z udziału w Szkoleniu, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z udziału w Szkoleniu, należy dokonać drogą elektroniczną na adres: biuro@vfconferences.pl

 4. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 14 dni roboczych przed jego rozpoczęciem uczestnik nie ponosi kosztów związanych z udziałem w szkoleniu.

 5. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w okresie krótszym niż 14 dni roboczych przed jego rozpoczęciem zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia kwoty administracyjnej w wysokości 500 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu na 7 i mniej dni roboczych przed jego rozpoczęciem Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny podatek VAT.

 7. W przypadku gdy Uczestnik dokonał rezygnacji z udziału w Szkoleniu, a mimo to wziął w nim udział ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwo (kwota netto + 23 % VAT).

 8. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa (kwota netto + 23 % VAT).

 9. W Szkoleniu może wziąć udział inna osoba w zastępstwie uczestnika zgłoszonego jednak musi dokonać ponownego zgłoszenia, tj. wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres Organizatora: biuro@vfconferences.pl nie później niż na pełny 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem się Szkolenia.

 10. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja ze strony V Financial Conferences w tym wezwanie do zapłaty, odbywała się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej Klienta podane w formularzu zgłoszeniowym oraz na te z których wysłane zostały zapytania i sam formularz zgłoszeniowy.

 11. Ilość miejsc jest ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. V Financial Conferences zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. V Financial Conferences pozyskuje dane osobowe do celów informacyjnych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest V Financial Conferences. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez V Financial Conferences, w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez V Financial Conferences oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez V Financial Conferences. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom. V Financial Conferences zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient powinien kierować na adres: V Financial Conferences, ul. Powstańcóe 21, 07-410 Ostrołęka, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie www.vfconferences.pl, V Financial Conferences zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Klientowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres: biuro@vfconferences.pl z dopiskiem "Dane Osobowe".

Powrót