Ładowanie Wydarzenia

CERTYFIKOWANY KURS NA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)

12-16 IX 2018

Warszawa

szkolenie 5 dniowe

cena

3200 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

AZ fot

ECDP ODO Sp. z o.o.

byli przedstawiciele organu nadzoru, eksperci firm doradczych ECDP ODO i EY oraz C&F Insight Technology Solution

O szkoleniu

CO UMOŻLIWIA KURS?

 • zapoznanie słuchaczy z usystematyzowaną, całościową problematyką funkcjonowania ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego

KIM SĄ ADRESACI KURSU?

 • IOD, prawnicy, HR, informatycy, outsourcing IT, osoby odpowiedzialne za Politykę Bezpieczeństwa Informacji, wszyscy, którzy interesują się zagadnieniami ochrony danych osobowych

KIM SĄ PRELEGENCI?

 • m.in. byli przedstawiciele organu nadzoru, eksperci firm doradczych ECDP ODO i EY oraz C&F Insight Technology Solution
rodo

szkolenia

1. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

 • źródła prawa krajowego i międzynarodowego
 • zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych
 • zakres uprawnień organu do spraw ochrony danych osobowych
 • sądowa ochrona prawa do ochrony danych osobowych

2. Prawa i obowiązki w obszarze ochrony danych osobowych

 • przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych (zwykłych i szczególnie chronionych)
 • wymogi prawne zastosowania instytucji powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom
 • realizacja praw osób których dane dotyczą
 • ocena skutków dla ochrony danych
 • ochrona danych w fazie projektowania, domyślna ochrona danych
 • podstawy prawne przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
 • ochrona danych osobowych w stosunkach pracy

3. Przepisy reformujące ochronę danych osobowych w UE

 • nowe uprawnienia osób, których dane dotyczą
 • nowe obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe
 • warunki wykonywania zadań przez inspektora ochrony danych (IOD)
 • organy właściwe w sprawach ochrony danych osobowych (UE, kraj)
 • nowe ujęcie środków administracyjno-prawnych i cywilno-prawnych w zakresie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
 • kryteria nakładania kar

4. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

 • omówienie systemu zarządzania bezpieczeństwem w organizacji na podstawie m.in. polskich norm
 • identyfikacja ryzyk związanych z prywatnością i ich konsekwencje prawne
 • zasady szacowania ryzyka i ocena wpływu zastosowania określonych rozwiązań w zakresie skuteczności zarządzania bezpieczeństwem
 • jak rozumieć i stosować podejście oparte na ryzyku – praktyczne wypełnienie szablonu Analizy Ryzyka
 • zarządzanie cyklem życia danych osobowych

5. Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych (IOD)

 • podstawy prawne powołania IOD
 • kto i kiedy musi powołać IOD oraz sposób wyznaczenia
 • status i kwalifikacje IOD
 • zadania IOD i zasady planowania ich wykonywania
 • przeprowadzanie sprawozdań zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych w systemach tradycyjnych i informatycznych
 • dokumentowanie czynności prowadzonych przez IOD
 • sporządzanie sprawozdań ze sprawdzenia
 • zasady nadzorowania dokumentacji przetwarzania danych osobowych
 • zakres uprawnień UODO wobec IOD

KONTAKT

Zakres merytoryczny

vfc małe

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321