znaczek vf

REGULAMIN udziału w szkoleniach organizowanych
pzrez V FINANCIAL CONFERENCES

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie vfconferences.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie zgodnie z otrzymaną fakturą VAT.
 2. Koszt uczestnictwa w Szkoleniu uzależniony jest od terminu zgłoszenia udziału w Szkoleniu.
 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe w wersji drukowanej lub udostępnione uczestnikom na firmowym pendrive z logo V Financial Conferences, przerwy kawowe, lunch oraz imienne certyfikaty potwierdzające udział w Szkoleniu.
 4. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora: biuro@vfconferences.pl
 5. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie jego otrzymania, po urzednim wypełnieniu poprzez stronę internetową.
 6. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Szkoleń jest V Financial Conferences z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Powstańców 21, 07-410 (dalej: „Organizator”).
 2. Szkolenia odbywają się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie vfconferences.pl
 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez wypełnienienie i przesłanie formularza do Organizatora zgłasza uczestnika/uczestników na Szkolenie a następnie dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury VAT.
 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszona/e przez Zgłaszającego, która ma prawo do udziału w Szkoleniu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, a w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, programu, lokalizacji i prowadzących Szkolenie.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą VAT należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazanego.
 2. Rezygnacji z udziału w Szkoleniu, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
 3. Rezygnację z udziału w Szkoleniu, należy dokonać drogą elektroniczną na adres: biuro@vfconferences.pl
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 14 dni roboczych przed jego rozpoczęciem uczestnik nie ponosi kosztów związanych z udziałem w szkoleniu.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w okresie krótszym niż 14 dni roboczych przed jego rozpoczęciem zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia kwoty administracyjnej w wysokości 500 zł netto + VAT.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu na 7 i mniej dni roboczych przed jego rozpoczęciem Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny podatek VAT.
 7. W przypadku gdy Uczestnik dokonał rezygnacji z udziału w Szkoleniu, a mimo to wziął w nim udział ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwo (kwota netto + 23 % VAT).
 8. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa (kwota netto + 23 % VAT).
 9. W Szkoleniu może wziąć udział inna osoba w zastępstwie uczestnika zgłoszonego jednak musi dokonać ponownego zgłoszenia, tj. wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres Organizatora: biuro@vfconferences.plnie później niż na pełny 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem się Szkolenia.
 10. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja ze strony V Financial Conferences w tym wezwanie do zapłaty, odbywała się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej Klienta podane w formularzu zgłoszeniowym oraz na te z których wysłane zostały zapytania i sam formularz zgłoszeniowy.
 11. Ilość miejsc jest ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych jest dla V Financial Conferences bardzo ważna. Mamy nadzieję, iż opisana poniżej polityka pomoże Państwu zrozumieć, jakie dane zbieramy, jak będziemy je wykorzystywać a przede wszystkim chronić.

Dane osobowe

Witryna internetowa V Financial Conferences służy zbieraniu danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu email) wyłącznie w przypadkach, w których Państwo sami wyrażą na to zgodę (np. zapisując się do newslettera na stronie głównej: www.vfconferences.pl ), bądź w których pozwalają na to przepisy dotyczące zbierania danych osobowych.

Dane nieosobowe zbierane automatycznie

Gdy wchodzą Państwo na nasze witryny internetowe, możemy automatycznie (tzn. nie w drodze zapisów do newslettera o których mowa wyżej) zbierać dane nieosobowe (np. rodzaj wykorzystywanej przeglądarki, adres domeny strony witryny internetowej, z której przeszli Państwo na naszą witrynę, liczba odwiedzin, średni czas spędzany na stronie, oglądane strony). Możemy wykorzystywać te dane, aby śledzić Państwa zainteresowanie konkretnymi wydarzeniami/szkoleniami.

Cel wykorzystania

Gdy podają nam Państwo swoje dane osobowe, wykorzystujemy je zwykle, aby utrzymać z Państwem łatwy i szybki kontakt w celach realizacji projektowych, by odpowiedzieć na Państwa pytania, zrealizować złożone przez Państwa zlecenia lub udostępnić Państwu konkretne informacje i usługi szkoleniowe - a także aby utrzymać stały kontakt z Państwem, jako naszymi klientami.

 • przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe, aby lepiej zrozumieć potrzeby Państwa firmy i móc ulepszać nasze produkty oraz usługi szkoleniowe.
 • wykorzystujemy Państwa dane do przekazywania informacji o naszych szkoleniach, które mogą Państwu pomóc w prowadzeniu firmy
 • wykorzystujemy Państwa dane do prowadzenia internetowych statystyk (np. ilość odwiedzin na naszej stronie internetowej, zainteresowanie konkretnymi wydarzeniami) ułatwiających nam zrozumienie Państwa potrzeb.

Jeśli nie życzą sobie Państwo abyśmy wykorzystywali Państwa dane (zwłaszcza do marketingu bezpośredniego i badań statystycznych), uszanujemy ten wybór.

Dane telekomunikacyjne i dane użytkownika

Podczas Państwa wizyt na naszej stronie internetowej, automatycznie wytwarzane są dane telekomunikacyjne (np. adres IP) i dane użytkownika (np. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i przebiegu każdej sesji), które mogą w niektórych przypadkach być powiązane z danymi osobowymi. Dane te będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko o tyle, o ile jest to konieczne, i zawsze w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytania i uwagi

V Financial Conferences natychmiast odpowiada na wszelkie prośby o wgląd do danych osobowych oraz prośby o skorygowanie bądź usunięcie ewentualnych nieścisłości.

Przetwarzanie służbowych danych kontaktowych

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że V Financial Conferences przetwarza dane osobowe o charakterze wyłącznie służbowym dotyczące osób kontaktowych i przedstawicieli potencjalnych, aktualnych oraz byłych Klientów i innych kontrahentów, w zakresie obejmującym w szczególności imię, nazwisko, dane identyfikacyjne oraz kontaktowe reprezentowanego przez daną osobę podmiotu, numer służbowego telefonu, służbowy adres poczty elektronicznej, stanowisko w strukturze reprezentowanego podmiotu („służbowe dane kontaktowe”).

Przypadki pozyskiwania danych osobowych:

 • współpraca przy organizacji warsztatów i szkoleń branżowych, tj. Państwa udział w szkoleniach, współpraca patronacka/partnerska, wystąpienia/prelekcje, w drodze organizacji szkoleń zamkniętych na Państwa zlecenie
 • polecenia i rekomendacje przez Państwa Instytucję
 • polecenia i rekomendacje w drodze rozmów telefonicznych z Państwa współpracownikami
 • Państwa zgłoszenia wypełniane za pomocą formularzy zgłoszeniowych, w których zawierają się Państwa dane osobowe, tj. imię i nazwisko, nr kontaktowy, adres mailowy oraz dane do faktury: nazwa instytucji, adres korespondencyjny, numer NIP
 • Państwa zgłoszenia wypełniane za pomocą formularzy zgłoszeniowych, w których zawarte są polecenia do kontaktu osób trzecich, tj. departamenty szkoleń, HR, bezpośrednich przełożonych, osób decydujących o udziale pracownika w szkoleniu
 • polecenia i rekomendacje osób bezpośrednio uczestniczących w szkoleniach
 • pozyskiwanie ze źródeł publicznie dostępnych, tj. z KRS, CEIIODG, etc.

Służbowe dane kontaktowe przetwarzane są przede wszystkim w celu podejmowania,  utrzymywania i rozwijania obecnych relacji biznesowych z reprezentowanym przez daną osobę podmiotem oraz w innych celach stanowiących prawnie uzasadnione interesy V Financial Conferences.

Służbowe dane kontaktowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów (np. w zakresie zawierania i realizacji umowy pomiędzy V Financial Conferences a podmiotem, który dana osoba reprezentuje – przez okres do czasu zakończenia procesu zawierania umowy lub jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez V Financial Conferences uzasadnionego interesu administratora).