Ładowanie Wydarzenia

Jak skutecznie przeprowadzić wewnętrzne postępowanie wyjaśniające?

3 X 2024

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1290 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

beata_foto

dr hab. Beata Baran-Wesołowska

Partner, Radca prawny

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA

Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurą prowadzenia
wewnętrznych postępowań wyjaśniających w zakresie zgłoszeń nieprawidłowości
stanowiąc kluczowy element wewnętrznego systemu zgłoszeń wewnętrznych na
podstawie ustawy o ochronie sygnalistów.

 

Szkolenie ma wymiar teoretyczny i praktyczny, a jego celem jest:

 • Przekazanie wiedzy o obowiązkach pracodawcy w zakresie prowadzenia
  wewnętrznych postępowań wyjaśniających
 • Wyposażenie uczestników w umiejętności praktyczne niezbędne do
  skutecznego prowadzenia postępowań wyjaśniających
 • Zapoznanie z typowymi problemami i wyzwaniami związanymi z
  prowadzeniem postępowań wyjaśniających
 • Omówienie dobrych praktyk w zakresie prowadzenia postępowań
  wyjaśniających

SZKOLENIE KIERUJEMY DO

 • Specjalistów z zakresu compliance
 • Pracowników działów HR i kadr
 • Członków zarządu i kadry kierowniczej
 • Osób odpowiedzialnych za prowadzenie wewnętrznych postępowań
  wyjaśniających
 • Wszystkich pracowników, którzy mogą mieć styczność ze zgłoszeniami o
  naruszeniach praw

 

Szkolenie będzie prowadzone metodami aktywizującymi, takimi jak:

 • Wykłady
 • Dyskusje
 • Studium przypadku
 • Analiza przykładów

 

Korzyści z udziału w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 • Skutecznego prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających w
  zakresie zgłoszeń o naruszeniach prawa
 • Zapewnienia zgodności postępowań wyjaśniających z nowymi przepisami
  ustawy
 • Zapobiegania nadużyciom i stratom finansowym
 • Wzmocnienia reputacji firmy
vf_szkolenie_2024-12

szkolenia

10.00 🎤 Powitanie uczestników i rozpoczęcie szkolenia

 

 


10.00 – 10.30 Wprowadzenie do ustawy o ochronie sygnalistów

 • Cel i założenia ustawy
 • Kluczowe elementy ustawy
 • Zakres obowiązywania ustawy
 • Szczególne regulacje dotyczące pracodawców

 

 


10.30 – 11.00 Skuteczna procedura przyjmowania zgłoszeń sygnalistycznych

 • Kanały zgłaszania naruszeń prawa
 • Ochrona tożsamości sygnalisty
 • Rozpatrywanie zgłoszeń naruszeń prawa
 • Podejmowanie działań w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa
 • Monitorowanie funkcjonowania procedury zgłaszania naruszeń prawa

 

 


☕️11.00 – 11.15 Przerwa na kawę

 

 


11.15 – 11.30 Prowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego

Cele postępowania wyjaśniającego:

 • Ustalenie stanu faktycznego sprawy
 • Ocena zasadności zgłoszenia
 • Wyciągnięcie konsekwencji

Zakres postępowania wyjaśniającego:

 • Przedmiot postępowania
 • Źródła dowodowe

Etapy postępowania wyjaśniającego:

 • Rozpoczęcie postępowania
 • Zbieranie dowodów
 • Rozmowa z sygnalistą i innymi osobami mogącymi mieć wiedzę o
  sprawie
 • Analiza zebranych materiałów
 • Sformułowanie ustaleń
 • Zakończenie postępowania

 

 


11.30 – 12.15 Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające krok po kroku

 • Sygnalista w postępowaniu wyjaśniającym – rola, uprawnienia, obowiązki
 • Uprawnienia i obowiązki pracodawcy w trakcie postępowania wyjaśniającego
 • Zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego
 • Dokumentowanie postępowania wyjaśniającego:
  • Zasady dokumentowania
  • Rodzaje dokumentacji
  • Archiwizacja dokumentacji

 

 


☕️12.15 – 12.30 Przerwa na kawę

 

 


12.30 – 13.15 Podejmowanie działań po zakończeniu postępowania wyjaśniającego

 • Rodzaje działań, jakie może podjąć pracodawca po zakończeniu
  postępowania wyjaśniającego (np. działania w ramach własnej organizacji,
  powiadomienie organów ścigania)
 • Informacja zwrotna dla sygnalisty o wynikach postępowania
 • Ochrona przed represjami

 

 


13.15 – 14.00 Dobre praktyki w zakresie prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających

 • Przykładowe rozwiązania stosowane w praktyce
 • Zalecenia dotyczące wdrażania i funkcjonowania procedury wewnętrznych
  postępowań wyjaśniających:
  • Zapewnienie bezstronności i obiektywizmu
  • Zachowanie poufności
  • Szanowanie praw sygnalisty
  • Właściwa komunikacja
 • Najczęstsze problemy i wyzwania w zakresie prowadzenia wewnętrznych
  postępowań wyjaśniających, m. in.:
  • Brak doświadczenia
  • Niewystarczające zasoby
  • Kultura organizacyjna
  • Presja ze strony kierownictw

 

 


14.00 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

https://vfconferences.pl/wp-content/uploads/2020/07/cropped-vfconferences_favi.png

Dział Szkoleń i Konferencji

szkolenia
884377776

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321