Ładowanie Wydarzenia

RYZYKO ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNO-KARNEJ MENADŻERÓW SPÓŁEK HANDLOWYCH

3 X 2023

ONLINE

szkolenie 1 dniowe

cena

1290 PLN + VAT

Prowadzący szkolenie

Tomasz Kamiński_logo_20211025

Tomasz Kamiński

Wspólnik i Adwokat w Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy
Mateusz Pisarski_z logo

Mateusz Pisarski

Radca Prawny w Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy
Katarzyna Okoń_logo

Katarzyna Okoń

Aplikant Radcowski w Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy

O szkoleniu

1 października 2023 r. wejdą w życie zmiany ustawy – Kodeks karny generujące po stronie członków organów spółek wzrost ryzyk prawnokarnych.

 

Członkowie zarządu będą musieli zwrócić szczególną uwagę na wzrost ryzyka odpowiedzialności karnej za podejmowane decyzje.

Zmiany w przepisach kodeksu karnego mogą skutkować daleko idącymi konsekwencjami dla osób sprawujących zarząd danymi jednostkami. Osoby te, podejmując decyzje biznesowe, muszą nie tylko brać pod uwagę ich wpływ na kondycję finansową zarządzanego podmiotu, lecz również przewidywać, czy mogą one wypełnić znamiona przestępstwa, w tym zbrodni niegospodarności.

 

Podczas szkolenia:

 • Omówimy znamiona czynności wykonawczych przestępstw gospodarczych popełnianych przez osoby sprawujące kierownicze funkcje w spółkach handlowych w kodeksie karnym
 • Omówimy znamiona czynności wykonawczych przestępstw popełnianych przez osoby sprawujące kierownicze funkcje w spółkach handlowych w innych ustawach szczególnych
 • Przedstawimy inne przestępstwa popełniane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazane w kodeksie karnym
 • Wyjaśnimy znaczenie systemu compliance w zarządzaniu ryzykiem naruszenia prawa
 • Omówimy obowiązki związane z ochroną sygnalistów

KRWLEGAL jest rekomendowana w rankingach IFLR1000 w kategorii Capital Markets: Equity, The Legal 500 EMEA 2023 w kategoriach: Investment Funds i Capital Markets oraz jako lider Rzeczpospolita 2023 w kategoriach: doradzanie prywatnym klientom (Private Clients), private equity, rynki kapitałowe i doradztwo regulacyjne.

Wyniki rankingu The Legal 500 dostępne są na stronie: Inwestments Funds in Poland oraz Capital Markets in Poland.

Wyniki rankingu „Rzeczpospolitej” pod linkiem.

Wyniki rankingu IFLR1000 dostępne są na stronie IFLR1000.

IMG_3

szkolenia

10.00 Powitanie uczestników

Wprowadzenie

 • Definicja sprawowania funkcji kierowniczych w spółkach handlowych
 • Podmiot przestępstw popełnianych przez osoby sprawujące kierownicze funkcje w spółkach handlowych
 • Zakres odpowiedzialności członków organów spółki handlowej. Postacie sprawstwa
 • Dozwolone ryzyko gospodarcze, jako okoliczność wyłączająca przestępność czynu menadżera w spółkach handlowych

Omówienie znamion czynności wykonawczych przestępstw gospodarczych popełnianych przez osoby sprawujące kierownicze funkcje w spółkach handlowych w kodeksie karnym

 • Przestępstwa nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym (art. 296 k.k.)
  • Definicja karalnej niegospodarności i granic odpowiedzialności menadżera za działania i zaniechania, jako dobrego gospodarza
  • Wyrządzenie znacznej szkody majątkowej jako znamię skutku oraz problematyka związku przyczynowego między zachowaniem sprawcy a skutkiem jego czynu
  • Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej przez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku
  • Wzrost ryzyka odpowiedzialności prawnokarnej dla menadżerów spółek handlowych w zw. z nowelizacją art. 296 k.k. oraz art. 306b k.k. wchodzącą w życie w dniu 01 października 2023 r.
 • Oszustwo gospodarcze, czyli przestępstwo przeciwko wiarygodności informacji stanowiących podstawę rozporządzenia mieniem na rzecz sprawcy lub reprezentowanego przez niego podmiotu (art. 297 k.k.)
 • Pranie brudnych pieniędzy, czyli przestępstwo podejmowania czynności zmierzających do nadania cech legalności składnikom majątkowym przestępnego pochodzenia (art. 299 § 1 KK w zw. z art. 156 ust. 1 TerroryzmU)
 • Naruszanie uprawnionych interesów wierzycieli poprzez dyspozycje majątkowe dłużnika, czyli przestępstwa przeciwko wierzycielom (art. 300- 302 k.k.)
  • Utrudnianie dochodzenia roszczeń (art. 300 KK)
  • Pozorne bankructwo (art. 301 KK)
  • Dowolne zaspokajanie wierzycieli (art. 302 KK)

Omówienie znamion czynności wykonawczych przestępstw popełnianych przez osoby sprawujące kierownicze funkcje w spółkach handlowych w innych ustawach szczególnych

 • Przestępstwa związane z upadłością spółki
  • Niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki handlowej (art. 586 k.s.h. w zw. z art. 11, art. 12 i art. 20 pr. Upad)
  • Podanie nieprawdziwych informacji we wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 522 pr upadł)
  • Niewydanie majątku wchodzącego do masy upadłości oraz nieudzielanie informacji o stanie majątku upadłego (art. 523 pr. Upadł)
 • Przestępstwa związane z rachunkowością spółki handlowej
  • Nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie dokumentacji spółki (art. 303 § 1 k.k. w zw. z art. 77 ustawy o rachunkowości)
  • Brak wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych (art. 79 ustawy o rachunkowości)
  • Ogłaszanie lub przedstawianie nieprawdziwych danych (art. 587 k.s.h.);
 • Przestępstwa opisane w kodeksie spółek handlowych
  • Dopuszczenie do nabycia przez spółkę handlową własnych udziałów lub akcji (art. 588 k.s.h.);
  • Dopuszczenie do wydania przez spółkę dokumentów na udziały lub prawa do zysku, tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki (art. 589, art. 5891, art. 5892 k.s.h.)
  • Fałsz intelektualny (art. 5891 oraz art. 5892 k.s.h.)
  • Konsekwencje złamania zakazu promocji i reklamy nabycia udziałów oraz objęcia nowych udziałów w sp. z o.o. po 10 listopada 2023 r. (art. 5951 oraz art. 5952 k.s.h., które wejdą w życie w dniu wejdą w dniu 10 listopada 2023 r.).

 

Inne przestępstwa popełniane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazane w kodeksie karnym

 • Przestępstwo oszustwa (art. 286 § 1 k.k.) na przykładzie masowego pokrzywdzenia inwestorów w ramach przedsięwzięć o cechach piramid finansowych
 • Przestępstwo przywłaszczenia (art. 284 § 1 k.k.) na przykładzie wrogiego przejęcia spółki
 • Fałszerstwo materialne oraz intelektualne dokumentu w postaci faktury (art. 270a, 271a oraz 277a k.k)

☕️12.00 – 12.15 Przerwa na kawę

 

Znaczenie systemu compliance w zarządzaniu ryzykiem naruszenia prawa

 • Definicja compliance i rola systemu compliance w zarządzaniu ryzykiem naruszenia prawa w spółkach handlowych
 • Wybrane regulacje w zakresie compliance

Ochrona sygnalistów

 • Dyrektywa 2019/1937 w sprawie ochrony sygnalistów oraz projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa;
  • Zakres przedmiotowy dyrektywy 2019/1937 i projektu ustawy o ochronie sygnalistów
  • Podmioty zobowiązane do wdrożenia rozwiązań chroniących sygnalistów
  • Termin wdrożenia dyrektywy 2019/1937
  • Termin obowiązywania przepisów ustawy o ochronie sygnalistów
 • Kim jest sygnalista i dlaczego warto go chronić?
  • Definicja sygnalisty i korzyści wynikające z posiadania skutecznych systemów ochrony sygnalistów
  • Warunki udzielenia ochrony osobie zgłaszającej naruszenia
  • Zakaz działań odwetowych i środki ochrony
  • Odpowiedzialność sygnalisty (art. 58 projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa)
 • Kanały dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa
  • Zgłoszenia wewnętrzne
  • Zgłoszenia zewnętrzne
  • Ujawnienie publiczne
 • Zgłoszenia wewnętrzne
  • Zasady ustalania wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
   • Elementy obligatoryjne i fakultatywne procedury zgłoszeń wewnętrznych
   • Sposoby przekazywania zgłoszeń
   • Konsultacje procedury zgłoszeń wewnętrznych
   • Outsourcing przyjmowania zgłoszeń
  • Rejestr zgłoszeń wewnętrznych
  • Poufność zgłoszeń
  • Ochrona danych osobowych w procesie przyjmowania i przetwarzania zgłoszeń wewnętrznych
 • Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy o ochronie sygnalistów
  • Odpowiedzialność za brak ustanowienia procedury zgłoszeń wewnętrznych lub ustanowienie jej z istotnym naruszeniem wymogów wynikających z ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (art. 59 projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa)
  • Inne przepisy karne określone w projekcie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (art. 55 – 57 projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa)

 

14.00 Zakończenie szkolenia

KONTAKT

Zakres merytoryczny

favicon

Wioleta Szczubełek

Dyrektor ds konferencji
+48791404321

Biuro Konferencji i Szkoleń

vfc małe

Biuro

Tel. 791 404 321

PARTNER MERYTORYCZNY