Ładowanie Wydarzenia

III edycja Mobbing, Molestowanie, dyskryminacja Praktyka działania Komisji Antymobbingowych w miejscu pracy – najlepsze praktyki przeciwdziałania, zmiany przepisów, ograniczanie konfliktów w miejscu pracy

21-22 IV 2020

Centrum Biznesowe Ogrodowa 58, Warszawa

szkolenie 2 dniowe

cena

1690 PLN + VAT do 20 III 2020
1990 PLN + VAT po 20 III 2020

Prowadzący szkolenie

AZ fot

Jarosław Marciniak

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Zarządzanie Pracą, ekspert w dziedzinie zarządzania pracą i prawa pracy

O szkoleniu

Program kompleksowego szkolenia w formule warsztatowej – SZKOLENIE 2 DNIOWE

SZKOLENIE DEDYKUJEMY:

 • Administracji Publicznej
vf_103198174_ds

szkolenia

1 DZIEŃ

 

9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa

10.00 – 11.15 Pojęcie mobbingu – prawo i praktyka

 • Pojęcie mobbingu – właściwe rozumienie
 • Przykłady zachowań mobbingowych, a zachowania niebędące mobbingiem, identyfikacja mobbingu (45 cech mobbingu wg Heinza Leymanna – szczegółowe omówienie 45 punktów – właściwe ich rozumienie)
 • Rodzaje mobbingu. Mobbing a staffing
 • Jak wygląda „cienka czerwona linia” oddzielająca mobbing od działań, zachowań dopuszczalnych i właściwych w miejscu pracy
 • Mobbing a konflikt
 • Dyskryminacja w zatrudnieniu – przejawy, rozumienie zjawiska, molestowanie seksualne – przejawy rozumienie zjawiska)
 • Podsumowanie – czym jest mobbing, czym się różni mobbing od dyskryminacji i molestowania
 • Mobbing – kluczowe sygnały alarmowe dla pracownika – zestawienie
 • Ćwiczenie – czy to już mobbing?

11.15 – 11.30 Przerwa na kawę

11.30 – 12.45 Konsekwencje mobbingu i dyskryminacji

 • Zmiany przepisów we wrześniu 2019 oraz dalsze planowane zmiany przepisów dotyczących mobbingu
 • Ciężar dowodu w sprawach o mobbing (dyskryminację)
 • Praktyka sądowa – najważniejsze orzeczenia
 • Skutki mobbingu – aspekty zdrowotne, psychologiczne, społeczne (przykłady z praktyki pracy eksperta w komisjach antymobbingowych)
 • Ćwiczenie – podatność na stres w miejscu pracy i powiązanie z mobbingiem
 • Jak odróżnić mobbing od „zwykłego” stresu w miejscu pracy i od wypalenia zawodowego
 • Mobber – kto i kiedy nim zostaje?
 • Kto może być ofiarą?
 • Rzeczywista skala zagrożenia mobbingiem w polskich realiach – wyniki badań, a rzeczywistość mobbingu lub dyskryminacji

12.45 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.45 Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – obowiązek pracodawcy i pracowników

 • Możliwy zakres działań wynikający z obowiązku pracodawcy – zestawienie
 • Omówienie procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych funkcjonujących w organizacjach
 • Właściwe zgłaszanie przypadków mobbingu i dyskryminacji – praktyka
 • Stosowanie sankcji wobec sprawców – czy i w jakim zakresie? Przykłady sankcji stosowanych w realiach różnych zakładów pracy

14.45 – 15.45 Właściwe przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – standardy postaw i zachowań w miejscu pracy

 • Stosunki pomiędzy kadrą kierowniczą a pracownikami, stosunki pomiędzy pracownikami – dopuszczalny zakres ingerencji ze strony przełożonych
 • Wymagania dotyczące postaw i zachowań pracowników – zdecydowane uprawnienie kierownicze (pracodawcy)
 • Nie wszystko jest mobbingiem! Rozliczanie pracowników a kwestie mobbingu
 • Prawo do oceny – po stronie kierownictwa
 • Pojęcie należytej staranności w pracy – obowiązek pracowników
 • Nienegocjowalność poleceń – jako zasada w pracowniczym podporządkowaniu
 • Krytyka, dyscyplinowanie jako uprawnienie pracodawcy i przełożonych
 • Spotkania i narady – zasady przekazywania (i odbioru przez pracowników!) informacji
 • Ćwiczenie – podejście do komunikacji
 • Kontakty szefowie – podwładni, kultura wypowiedzi i zasada aktywnego słuchania

15.45 – 16.00 Podsumowanie zajęć – wytyczne dla pracowników (ich obowiązki wynikające z pracowniczego podporządkowania oraz rola w przeciwdziałaniu mobbingowi)

16.00 Zakończenie 1 dnia warsztatów i wręczenie certyfikatów

 

2 DZIEŃ

 

9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa

I. REALNE PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI – NAJLEPSZE PRAKTYKI

 • Prewencja antymobbingowa i antydyskryminacyjna w zakładach pracy – omówienie najlepszych praktyk
 • Możliwy zakres działań wynikający z obowiązku pracodawcy, konsekwencje zmian w przepisach (aktualne i planowane)
 • Zaliczanie poszczególnych zdarzeń, działań do “katalogu” – mobbing, dyskryminacja, molestowanie – wytyczne dla komisji („cienka, czerwona linia”)
 • Zmiany w treści procedur antymobbingowych, antydyskryminacyjnych w ostatnich latach
 • Rozszerzenie zakresu działań pracodawców
 • Identyfikacja, wyjaśnianie, ograniczanie konfliktów jako zasada
 • Istota konfliktu w miejscu pracy i związek z mobbingiem
 • Ćwiczenie – podejścia do rozwiązywania konfliktów
 • Metody identyfikacji, rozwiązywania i ograniczania konfliktów

11.15-11.30 Przerwa na kawę

II. STOSOWANIE PROCEDURY, POWOŁYWANIE ZESPOŁÓW (KOMISJI)

 • Szczegółowe omówienie procedury obowiązującej w firmie (ocena rozwiązań)
 • Jaka powinna być informacja dla załogi o procedurze (lub o jej zmianie)
 • Prawne uwarunkowania dotyczące powoływania zespołów (komisji) ds. przeciwdziałania mobbingowi
 • Powołanie zespołu
 • Podział zadań w zespole antymobbingowym (antydyskryminacyjnym)
 • Wyjaśnianie sytuacji – właściwe kroki – schemat
 • Przestrzeganie zapisów procedury – wytyczne dla komisji (zespołu), dla działu per-sonalnego i menedżerów w zakładzie pracy
 • Stosowanie sankcji wobec sprawców – czy w ogóle oraz w jakim zakresie
 • Dokumentacja procesu pracy komisji
 • Podsumowanie pracy komisji – zawartość protokołów

III. POSTĘPOWANIE KOMISJI – PROPOZYCJE DOKUMENTÓW I ICH OMÓWIENIE

 • Regulamin pracy zespołu (komisji) ds. przeciwdziałania mobbingowi – przykłady, omówienie, właściwe rozwiązania
 • Zasada poufności postępowania – przykłady dokumentów zobowiązujących do poufności (członkowie komisji, osoby zainteresowane, świadkowie)
 • Kwestia dopuszczalności nagrań w trakcie posiedzeń komisji
 • Przykład (formularz) zgłoszenia sytuacji mobbingowej (dyskryminacyjnej)
 • Zakończenie postępowania – przykład (schemat) protokołu końcowego zespołu ds. przeciwdziałania mobbingowi

13.30 Lunch

IV. WYJAŚNIANIE TRUDNYCH SYTUACJI – DZIAŁANIE KOMISJI ANTYMOBBINGOWEJ W PRAKTYCE

 • Kwestia kluczowa – co chcemy osiągnąć
 • Kwestia kolejna – co nam wolno, a czego nie
 • Wyjaśnianie i mediacje – punkty krytyczne
 • Dopuszczalne sposoby i formy wysłuchań – osoby zainteresowane, świadkowie
 • Przykładowy zestaw pytań
 • Kwestia dopraszania osób na posiedzenia komisji antymobbingowej
 • Zadania uczestników procesu w procesie wyjaśniania trudnych sytuacji

V. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ – DYSKUSJA NAD NAJLEPSZYMI PROPOZYCJAMI

16.00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

KONTAKT

Zakres merytoryczny

log vf male

Ewa Chrzanowska

Sales Specialist
884 377 776

Biuro Konferencji i Szkoleń

log vf male

Biuro

Tel. 791 404 321